STUDIO VISGRAAT 
Duurzame meubels op maat!

1. De navolgende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Studio Visgraat gesloten koopovereenkomsten.

2. Aanbiedingen van Studio Visgraat zijn vrijblijvend, zolang Studio Visgraat niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders (waaronder ook begrepen: opdrachten en bestellingen) van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt een 50% vooruitbetaling van de totale koopsom of indien anders is vermeld. Studio Visgraat is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de aanvaarding voorwaarden te verbinden.

3. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch binden Studio Visgraat niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan Studio Visgraat van de voor de order benodigde materialen en kunnen door Studio Visgraat worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beƫindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding.

4. Alle door Studio Visgraat geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege leverantie, rente en kosten aan Studio Visgraat is verschuldigd. Indien koper met betaling in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Studio Visgraat gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van Studio Visgraat behorende goederen terug te geven en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst Studio Visgraat onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.

5. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk (post/e-mail) is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offertedatum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, kan de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door Studio Visgraat dienovereenkomstig worden verhoogd.

6. Voor zover partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, waaronder betaling door middel van een door koper afgegeven incassomachtiging, of voorschotbetaling dient de betaling van elke factuur, zonder dat koper recht heeft op opschorting of verrekening, contant of via de webshop te worden voldaan bij het plaatsen van uw bestelling.

7. De koper is verplicht de geleverde verpakking onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op eventuele beschadigingen. Reclames in verband met waarneembare gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan Studio Visgraat te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en het geleverde en de factuur geacht worden te zijn goedgekeurd. Indien de reclame gegrond is, zal Studio Visgraat uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen dan wel te verhelpen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Slechts na toestemming van Studio Visgraat is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

8. Studio Visgraat heeft het recht om levering op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan een omstandigheid buiten de invloedssfeer van Studio Visgraat

9. Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij gebruik blijken, is Studio Visgraat slechts gedurende twee maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of welke aard ook, ontstaan door gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper wordt geacht het geleverde op juiste wijze te gebruiken, te behandelen, te reinigen, op te slaan en te onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn geleverd, bij gebreke waarvan Studio Visgraat nimmer op enigerlei wijze tot vervanging of vergoeding gehouden zal zijn.

10. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van Studio Visgraat. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Studio Visgraat, neemt kennis van de geschillen die met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die Studio Visgraat als zodanig aanduidt.

11. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.Rotterdam, juni 2020